ЕМПОРИКИ БАНК – ТАРИФА
ЕМПОРИКИ БАНК – ТАРИФА

ЕМПОРИКИ БАНК – ТАРИФА

5/5 - (11 votes)

ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ ЕАД

ТАРИФАТА НЕ В СИЛА!

 


1. Настоящата ТАРИФА регламентира правилата за начисляване на такси и комисиони за операции, извършвани от Емпорики Банк – България ЕАД (наричана по-долу “Банката”) в страната.

  1. Всички такси и комисиони се начисляват във валутата на съответния платежен документ. Дължими в чуждестранна валута такси, комисиони и разходи се заплащат в лева съгласно официалния обменен курс на БНБ за деня.
  2. Банката си запазва правото да задължава сметката на клиента с всички допълнителни разноски, включително и не само пощенски разходи и разходи за телефон, телекс и други, направени във връзка с изпълнението на нарежданията на клиента, които не са включени в настоящата ТАРИФА.
  3. За валутни операции, Банката си запазва правото да задължава сметката на клиента с такси и комисиони на чуждестранни банки, в случай че те са за сметка на бенефициента, но не могат да бъдат събрани от кореспондентската банка.
  4. Банката си запазва правото да блокира суми за дължими такси и комисиони по сметката на бенефициента, в случай че същите са за сметка на наредителя, с цел да има възможност да ги събере от бенефициента, ако сумата не бъде платена от наредителя в рамките на 90 дни.
  5. Всички такси и комисиони се начисляват и заплащат в момента на извършване на услугата (освен ако не е посочено друго) и не подлежат на възстановяване. В случай на недостатъчна наличност на средства по сметката на клиента за покриване на дължимите такси и комисиони, Банката има право да задължи друга сметка на клиента.
  6. При погасяване на кредит във валута различна от валутата на кредита, Банката превалутира съответната сума, като прилага търговския си обменен курс, валиден към момента на обработка на операцията по погасяванет.
  7. За извършване на специфични операции, които не са част от настоящата ТАРИФА, се начисляват такси и комисиони по договаряне.
  8. Часовете за изпълнение на платежни нареждания в лева са, както следва: